Законом о судијама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015 и 63/2016 – одлука УС) регулисан је избор председника суда.

За председника суда може бити изабран судија који се налази на сталној судијској функцији у суду истог или вишег степена, и који има изражену способност за руковођење и организацију послова у суду, а у складу са критеријумима које доноси Високи савет судства.

Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства. 

Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

no-image-avatar-man-2Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења.

Суд има једног или више заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности. Када суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Председник суда овлашћен је да:

  • захтева законитост, ред и тачност у суду,
  • налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,
  • одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,
  • стара се о одржавању независности судија и угледу суда,
  • и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство правде, преко лица овлашћеног за надзор, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и менаџер суда, који су самостални у пословима који су им поверени одлуком председника суда, у складу са Судским пословником, а распоређује их председник суда.

Председник Основног суда у Новом Пазару је судија Ана Пејчиновић.